Program studiów

Program studiów magisterskich – 1 rok

Program studiów magisterskich – 2 rok

P

Plan zajęć

Plany zajęć w semestrze zimowym i letnim 2018/19

Rok 1 (semestr zimowy)

Rok 2 (semestr zimowy)

Rok 1 (semestr letni)

Rok 2 (semestr letni)

Seminaria magisterskie

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Studenci zobowiązani są do uczęszczania na dwa seminaria, przy czym na jednym z nich przygotowują pracę. Studenci mogą wybierać spośród wszystkich seminariów oferowanych w IH, ale przynajmniej jedno z nich powinno być judaistyczne.

W roku akademickim 2018/19 oferowane są następujące seminaria judaistyczne (w obu semestrach):

prof. dr hab. Barbara Engelking, Getto warszawskie – czw. 13.15

dr hab. prof. UW Ewa Geller i dr Monika Polit, Język, literatura i kultura jidysz – pon. 15.00

Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie

Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z oferty wykładów i konwersatoriów Instytutu Historycznego i całego Uniwersytetu – np. student zainteresowany Zagładą może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium dyplomowe mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

W roku akademickim 2018/19 oferowane są następujące zajęcia judaistyczne uzupełniające seminarium magisterskie:

semestr zimowy

dr hab. Alina Molisak – Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. (wykład) – śr. 15.00

dr hab. Michał Leśniewski – Palestyna w XIX i w początkach XX wieku (konwersatorium) – śr. 13.15

mgr Kamila Łapicka – Tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim (konwersatorium) – wt. 9.45

semestr letni

dr August Grabski, Antysemityzm i jego oponenci w Polsce w XX w. (konwersatorium) – pon. 13.15

dr hab. Alina Molisak, Tematyka żydowska w komiksie (konwersatorium) – śr. 15.00

dr Monika Polit, Nowe i stare przekłady jidysz – wyzwania i przestrogi. Translatorium języka jidysz pon. 11.30

dr Monika Polit, Społeczność żydowska w Rydze w dokumentach i literaturze jidysz (konwersatorium dla zaawansowanych jidyszystów) – zapisy u prowadzącego

mgr Varvara Redmond, Żydzi na wielokulturowym Kaukazie w XIX-XX wieku (konwersatorium) – śr. 16.45

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, Zabytki żydowskie na Kielecczyźnie (praktyki terenowe, 2 ECTS) – zapisy u prowadzącego

Zajęcia źródłoznawcze

Ćwiczenia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwsztm roku studiów magisterskich.

W roku akademickim 2018/19 oferowane są następujące zajęcia źródłoznawcze (tylko w semestrze zimowym!):

dr August Grabski, Źródła do dziejów i kultury Żydów polskich w XX wieku – czw. 16.45

Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są: tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie. W ciągu 2 lat studiów magisterskich student zobowiązany jest do uzyskania 16 ECTS w ramach tego modułu.

W roku akademickim 2018/19 oferowane są następujące zajęcia w ramach tego modułu:

semestr zimowy:

prof. dr hab. Romuald Turkowski, Antysemityzm wiejski (ćwiczenia, 4 ECTS) – pon. 9.45

dr hab. Piotr Laskowski, Historiografia żydowska (ćwiczenia, 4 ECTS) – pon. 13.15

semestr letni:

dr Aleksandra Oniszczuk, Modernizacja żydowskiego życia. Projekty i procesy (ćwiczenia, 4 ECTS) – czw. 9.45

Warsztaty zawodowe

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Takimi przykładowymi warsztatami są: archiwistyka (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych), edytorstwo (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz), muzealnictwo (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji), upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów). Studenci realizują te zajęcia na drugim roku studiów magisterskich.

W roku akademickim 2018/19 oferowane są następujące warsztaty zawodowe:

semestr zimowy

dr Monika Czekanowska-Gutman, Muzealnictwo żydowskie (ćwiczenia, 4 ECTS) – pon. 11.30

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, Edytorstwo źródeł żydowskich (ćwiczenia, 4 ECTS) – czw. 9.45

semestr letni

dr hab. Piotr Laskowski, Popularyzacja (ćwiczenia, 4 ECTS) – pon. 13.15

dr Artur Markowski, Archiwistyka żydowska (ćwiczenia, 4 ECTS) – czw. 15.00

Translatorium

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury tekstów w języku żydowskim (hebrajski lub jidysz) lub w języku nowożytnym, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Translatoria języków żydowskich oferowane w roku akademickim 2018/19:

semestr zimowy

dr Marzena Zawanowska, Translatorium hebrajskie – czw. 15.00

dr Monika Polit, Translatorium jidysz – czw. 11.30

semestr letni

dr Marzena Zawanowska, Translatorium hebrajskie – czw. 16.45

dr Monika Polit, Translatorium jidysz – czw. 11.30

Ogłoszenia

27 października 18

Zapraszamy na konferencję „Jewish Regions in Early Modern Central and Europe” (6-7 listopada 2018)

In recent years the regional perspective has gained more significance in historical research in…

Pobierz załącznik
Archiwum