Program studiów

Program studiów magisterskich – nabór 2019

Program studiów magisterskich – nabór 2017 i 2018

P

Wniosek o dostosowanie programu studiów

Program judaistyki: wyciąg uchwały Senatu UW

Plan zajęć

Przybliżony plan zajęć w semestrze zimowym i letnim 2020/2021

 

Rok 1 (semestr zimowy)

Rok 2 (semestr zimowy)

Rok 2 (semestr letni)

Seminaria magisterskie

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Studenci zobowiązani są do uczęszczania na dwa seminaria, przy czym na jednym z nich przygotowują pracę. Studenci mogą wybierać spośród wszystkich seminariów oferowanych w IH, ale przynajmniej jedno z nich powinno być judaistyczne.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące seminaria judaistyczne (w obu semestrach):

dr hab. Artur Markowski, Europa Środkowa i Wschodnia w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Problemy społeczne i dzieje Żydów – czw. 9.45

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, Historia i kultura Żydów – stare i nowe perspektywy badawcze – pon. 11.30

dr hab. prof. UW Ewa Geller i dr Monika Polit, Język, literatura i kultura jidysz – pon. 15.00

dr hab. August Grabski, Historia Żydów w XX wieku – pon. 16.45

Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie

Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z oferty wykładów i konwersatoriów Instytutu Historycznego i całego Uniwersytetu – np. student zainteresowany Zagładą może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium dyplomowe mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące zajęcia judaistyczne uzupełniające seminarium magisterskie:

semestr zimowy

  • dr hab. Piotr Laskowski – Żydowska filozofia polityczna w XX wieku (konwersatorium) – pon. 13.15

  • dr hab. Anna Michałowska-Mycielska – Żydzi w średniowiecznej i nowożytnej Europie (wykład) – wt. 9.45
  • dr hab. Alina Molisak – Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. (wykład) – śr. 15.00

  • dr Maria Antosik-Piela – Żydowskie ego-dokumenty (konwersatorium) – śr. 13.15

semestr letni

Zajęcia źródłoznawcze

Ćwiczenia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwszym roku studiów magisterskich.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące zajęcia źródłoznawcze (tylko w semestrze zimowym!):

dr August Grabski, Źródła do dziejów i kultury Żydów polskich w XX wieku – czw. 16.45

Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są: tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie. W ciągu 2 lat studiów magisterskich student zobowiązany jest do uzyskania 16 ECTS w ramach tego modułu.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące zajęcia w ramach tego modułu:

semestr zimowy:

dr Aleksandra Oniszczuk, Jerozolima i Palestyna: wyobrażenia, wielka polityka i procesy modernizacyjne (ćwiczenia) – czw. 11.30

semestr letni:

Warsztaty zawodowe

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Takimi przykładowymi warsztatami są: archiwistyka (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych), edytorstwo (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz), muzealnictwo (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji), upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów). Studenci realizują te zajęcia na drugim roku studiów magisterskich.

 

Translatorium

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury tekstów w języku żydowskim (hebrajski lub jidysz) lub w języku nowożytnym, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Translatoria języków żydowskich oferowane w roku akademickim 2020/21:

dr hab. Marzena Zawanowska, Translatorium hebrajskie 

dr Monika Polit, Translatorium jidysz

Ogłoszenia

18 czerwca 21

Zapowiedź konferencji PTSŻ

Jest już zapowiedź kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich pt. „Żydzi i…

Pobierz załącznik

15 czerwca 21

Trwa rejestracja kandydatów i kandydatek na studia! Nie przegap terminów!

Tylko do lipca trwa rejestracja kandydatów i kandydatek w systemie IRK!…

Archiwum