Program studiów

Program studiów magisterskich – nabór 2022

Program studiów magisterskich – nabór 2019 i 2021

Program studiów magisterskich – nabór 2017 i 2018

P

Wniosek o dostosowanie programu studiów

Program judaistyki: wyciąg uchwały Senatu UW

Plan zajęć

Plan zajęć w 2023/2024

 

Rok 1 (semestr zimowy 2023/24)

Rok 2 (semestr zimowy 2023/2024)

Seminaria magisterskie

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Studenci zobowiązani są do uczęszczania na dwa seminaria, przy czym na jednym z nich przygotowują pracę. Studenci mogą wybierać spośród wszystkich seminariów oferowanych w IH, ale przynajmniej jedno z nich powinno być judaistyczne.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące seminaria judaistyczne (w obu semestrach):

dr hab. Artur Markowski, Europa Środkowa i Wschodnia w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Problemy społeczne i dzieje Żydów – czw. 9.45

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, Historia i kultura Żydów – stare i nowe perspektywy badawcze – pon. 11.30

dr hab. prof. UW Ewa Geller i dr Monika Polit, Język, literatura i kultura jidysz – pon. 15.00

dr hab. August Grabski, Historia Żydów w XX wieku – pon. 16.45

Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie

Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z oferty wykładów i konwersatoriów Instytutu Historycznego i całego Uniwersytetu – np. student zainteresowany Zagładą może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium dyplomowe mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące zajęcia judaistyczne uzupełniające seminarium magisterskie:

semestr zimowy

  • dr hab. Piotr Laskowski – Żydowska filozofia polityczna w XX wieku (konwersatorium) – pon. 13.15

  • dr hab. Anna Michałowska-Mycielska – Żydzi w średniowiecznej i nowożytnej Europie (wykład) – wt. 9.45
  • dr hab. Alina Molisak – Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. (wykład) – śr. 15.00

  • dr Maria Antosik-Piela – Żydowskie ego-dokumenty (konwersatorium) – śr. 13.15

semestr letni

Zajęcia źródłoznawcze

Ćwiczenia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwszym roku studiów magisterskich.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące zajęcia źródłoznawcze (tylko w semestrze zimowym!):

dr August Grabski, Źródła do dziejów i kultury Żydów polskich w XX wieku – czw. 16.45

Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są: tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie. W ciągu 2 lat studiów magisterskich student zobowiązany jest do uzyskania 16 ECTS w ramach tego modułu.

W roku akademickim 2020/21 oferowane są następujące zajęcia w ramach tego modułu:

semestr zimowy:

dr Aleksandra Oniszczuk, Jerozolima i Palestyna: wyobrażenia, wielka polityka i procesy modernizacyjne (ćwiczenia) – czw. 11.30

semestr letni:

Warsztaty zawodowe

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Takimi przykładowymi warsztatami są: archiwistyka (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych), edytorstwo (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz), muzealnictwo (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji), upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów). Studenci realizują te zajęcia na drugim roku studiów magisterskich.

 

Translatorium

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury tekstów w języku żydowskim (hebrajski lub jidysz) lub w języku nowożytnym, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Translatoria języków żydowskich oferowane w roku akademickim 2020/21:

dr hab. Marzena Zawanowska, Translatorium hebrajskie 

dr Monika Polit, Translatorium jidysz

Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum