Program studiów

Program studiów licencjackich – nabór 2023

Program studiów licencjackich – nabór 2022

Program studiów licencjackich – nabór 2021, 2020, 2019 

Program studiów licencjackich – nabór 2017 i 2018

Program studiów licencjackich – nabór 2016

Program studiów licencjackich – nabór 2015

Program studiów licencjackich – nabór 2014

P

Wniosek o dostosowanie programu studiów

Program judaistyki: wyciąg uchwały Senatu UW

Plan zajęć

Plan zajęć w  2023/2024

 

Rok 1 (semestr zimowy 2023/24)

Rok 2 (semestr zimowy 2023/24)

Rok 3 (semestr zimowy 2023/2024)

Przedmioty humanistyczne

Na pierwszym roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu humanistycznego. Celem takich zajęć jest zaznajomienie z podstawowym warsztatem i metodologią danej dyscypliny. Studenci judaistyki mogą wybrać spośród przedmiotów oferowanych na WH lub spośród zajęć specjalnie dla nich dedykowanych.

Zajęcia fakultatywne

W trakcie studiów studenci uzupełniają zajęcia obowiązkowe zajęciami fakultatywnymi, wybieranymi zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. W każdym semestrze studenci mają do wyboru kilka takich zajęć. Staramy się, żeby dotyczyły one różnych dziedzin i tematów, tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 

Zajęcia poza IH

W trakcie studiów licencjackich studenci judaistyki – podobnie jak i innych kierunków na UW – zobowiązani są do zaliczenia części zajęć poza swoją jednostką macierzystą, w tym przypadku poza Instytutem Historycznym. Ich wymiar wyrażony jest liczbą punktów ECTS.

Mogą to być zajęcia kodowane jako ogólnouniwersyteckie (OGUN) albo inne zajęcia, na które studenci judaistyki będą przyjmowani na mocy umów między jednostkami lub za zgodą poszczególnych prowadzących.

Studenci mogą wybrać dowolne zajęcia z oferty uniwersyteckiej, również te niezwiązane z tematyką żydowską. Staramy się jednak wskazywać te zajęcia, które mogą być szczególnie wartościowe dla studiów judaistycznych.

Praca roczna

Na drugim roku studiów studenci są zobowiązani do napisania pracy rocznej. Praca musi być efektem samodzielnej analizy tekstu źródłowego (historycznego, literackiego, ikonograficznego itp.) i ma mieć charakter badawczy. Pisanie pracy rocznej uczy zbierania, porządkowania i analizowania materiału, a następnie planowania, komponowania i pisania pracy naukowej. Przygotowują do tego zajęcia na pierwszym roku studiów: Wprowadzenie do studiów żydowskich i Wstęp do pisania prac uniwersyteckich.

Studenci zobowiązani są zapisać się na pracę roczną u wybranego opiekuna. Powinien to być pracownik IH, który prowadzi zajęcia na studiach judaistycznych lub którego badania związane są z historią i kulturą żydowską. Temat pracy powinien być z zakresu judaistyki.

Przygotowanie pracy odbywa się w trakcie indywidualnych konsultacji studenta z opiekunem pracy. W ich trakcie omawiany i ustalany jest temat i zakres pracy, baza źródłowa i literatura przedmiotu oraz konspekt pracy. Objętość pracy rocznej zależy oczywiście od tematu i nie sposób podać jej optymalnej wielkości, jednak większość dobrych prac rocznych ma od 10 do 20 stron. Praca powinna być zaopatrzona w przypisy (sporządzone zgodnie z regułami zapisu bibliograficznego) oraz bibliografię, rozdzielającą źródła i opracowania.

W IH obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace pisemne, a więc także prace roczne, sprawdzane są w systemie plagiat.pl, który pomaga opiekunowi pracy w ocenie jej samodzielności i oryginalności.

Procedura sprawdzania oryginalności prac rocznych, zaliczeniowych i seminaryjnych.

Objazdy naukowe

Objazd naukowy dla studentów drugiego roku studiów trwa 5 dni. Jego celem jest nauczenie się „odczytywania” krajobrazu, dostrzegania zmian dokonanych przez człowieka (drogi, obwarowania, kształtowanie zieleni), interpretowania zabytków architektury i symboliki przedstawień ikonograficznych, rozpoznawania stylów architektonicznych i zdobniczych. Na trasie objazdu znajdują się oczywiście synagogi i cmentarze żydowskie, ale także zwracamy uwagę na miejsce osiedli żydowskich w nieżydowskim otoczeniu (mieście, majątku magnackim czy szlacheckim). Aby lepiej zrozumieć wielokulturowość ośrodków, w których zamieszkiwali Żydzi, zwiedzamy także kościoły, cerkwie, meczety, dwory, pałace itp.

Staramy się, żeby na trasie objazdu znalazły się zabytki mniej znane, położone w mało uczęszczanych rejonach, z dala od szlaków turystycznych.

Objazd zakończony jest zaliczeniem, podczas którego studenci samodzielnie omawiają i interpretują zabytki kultury materialnej.

Objazdy 2 roku w poprzednich latach:

2015/16 – Białoruś zachodnia i środkowa

2016/17 – Wołyń

2017/18 – ziemia lwowska

Terminy objazdów w 2021/2022

Zdjęcia z objazdu po Białorusi (2015/16)

 

Objazd naukowy na 3 roku

Na trzecim roku studiów objazd trwa 4 dni i jego zamierzeniem jest pokazanie na podstawie zabytków kultury materialnej procesów istotnych dla XIX i XX wieku. Mogą to być zarówno nowe prądy w sztuce, jak i zjawiska społeczne. Szczególny rodzaj zabytków materialnych stanowią upamiętnienia historii Żydów, zwłaszcza dotyczące Zagłady.

Objazd ten ma charakter bardziej monograficzny, może być poświęcony jednemu miastu czy regionowi, jednemu procesowi w dziejach Żydów czy jednemu zjawisku w kulturze żydowskiej.

Formuła objazdu 3 roku zakłada aktywne uczestniczenie w nim studentów: studenci przygotowują się przed wyjazdem, a podczas objazdu wygłaszają krótkie referaty i omawiają zwiedzane obiekty.

W ubiegłych latach objazdy 3 roku odbywały się we Lwowie.

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów licencjackich studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 30 godzin. Zalecane jest, aby praktyki odbywali studenci bardziej zaawansowani, będący przynajmniej w połowie drugiego roku studiów.

Celem praktyk jest ułatwienie absolwentom wchodzenia na rynek pracy dzięki zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego, sprawdzeniu swojej wiedzy w praktycznym działaniu, poznaniu warunków pracy w różnego rodzaju środowiskach oraz ocenie możliwości realizacji własnych planów zawodowych.

Każdy student indywidualnie wybiera miejsce i termin swoich praktyk. Wybór uzgadnia z opiekunem praktyk, który pośredniczy przy wszelkich koniecznych formalnościach.

Miejscem odbywania praktyk mogą być instytucje, których działania związane są z tematyką żydowską, takie jak np. instytuty naukowe, archiwa, muzea, ośrodki kultury, wydawnictwa, redakcje, placówki oświatowe, gminy żydowskie, fundacje i organizacje pozarządowe.

Rekomendowane instytucje w Warszawie:

  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • Muzeum Warszawy (szczególnie oddziały: Korczakianum oraz Muzeum Warszawskiej Pragi)
  • Żydowski Instytut Historyczny
  • Centrum Kultury Jidysz
  • Fundacja Rodziny Nissenbaumów
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Opiekunką praktyk zawodowych jest mgr Regina Gromacka (e-mail: reginagromacka5@gmail.com).

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie przygotowuje do napisania pracy licencjackiej, jego celem jest dostarczenie inspiracji do wybrania „swojego” obszaru badań i tematu pracy. Podczas zajęć analizowane są teksty pokazujące dawne i współczesne nurty w badaniach nad historią i kulturą żydowską, różne metodologie i warsztaty badawcze. Trzy razy w semestrze studenci seminarium licencjackiego i seminariów magisterskich zbierają się na seminarium Centrum im. Anielewicza, na którym zapraszani goście prezentują swoje badania i świeżo wydane książki.

seminaria licencjackie w roku akademickim 2020/21

dr hab. Artur Markowski, Europa Środkowa i Wschodnia w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Problemy społeczne i dzieje Żydów – czw. 9.45

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, Historia i kultura Żydów – stare i nowe perspektywy badawcze – pon. 11.30

dr hab. prof. UW Ewa Geller i dr Monika Polit, Język, literatura i kultura jidysz – pon. 15.00

dr hab. August Grabski, Historia Żydów w XX wieku – pon. 16.45

Studenci uczęszczający na seminarium licencjackie nie są zobowiązani do pisania pracy licencjackiej u osoby prowadzącej seminarium. Mogą wybrać promotora spośród wszystkich pracowników IH prowadzących zajęcia na studiach „Historia i kultura Żydów” i posiadających co najmniej stopień doktora. Praca powstaje w toku indywidualnych konsultacji studenta z promotorem.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest przedstawienie konspektu i bibliografii pracy licencjackiej, zatwierdzonych przez promotora. Natomiast zaliczenie drugiego semestru następuje po zatwierdzeniu pracy przez promotora w systemie APD.

W IH obowiązują procedury antyplagiatowe. Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) sprawdzane są w systemie plagiat.pl, który pomaga promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej pracy.

Procedura sprawdzania oryginalności prac dyplomowych w systemie plagiat.pl

Zasady studiowania na UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasady pisania prac licencjackich w Instytucie Historycznym UW obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Zasady pisania prac magisterskich w Instytucie Historycznym UW, obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Regulamin Studiów na UW.

Wykaz opłat wnoszonych przez studentów Instytutu Historycznego.

Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum