Program studiów

Program studiów licencjackich – nabór 2017

Program studiów licencjackich – nabór 2016

Program studiów licencjackich – nabór 2015

Program studiów licencjackich – nabór 2014

P

Plan zajęć

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/19

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Przedmioty humanistyczne

Na pierwszym roku studiów studenci zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu humanistycznego. Celem takich zajęć jest zaznajomienie z podstawowym warsztatem i metodologią danej dyscypliny. Studenci judaistyki mogą wybrać spośród przedmiotów oferowanych w IH lub spośród zajęć specjalnie dla nich dedykowanych.

W roku akademickim 2016/17 judaistom są dedykowane następujące przedmioty humanistyczne:

 • dr hab. Marcin Zaremba – Socjologia (dla judaistów), 30h, semestr letni, śr. 11.30
 • dr Katarzyna Szafranowska – Filozofia (dla judaistów), 30h, semestr letni, czw. 16.45

Zajęcia fakultatywne

W trakcie studiów studenci uzupełniają zajęcia obowiązkowe zajęciami fakultatywnymi, wybieranymi zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. W każdym semestrze studenci mają do wyboru kilka takich zajęć. Staramy się, żeby dotyczyły one różnych dziedzin i tematów, tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zajęcia fakultatywne oferowane w roku akademickim 2016/17

semestr zimowy

 • Uri Barbash – Against all odds. The Israeli society and its reflection in Israeli cinema (wykład, 30h) – terminy niestandardowe (śr. 15.00-18.15 i pt. 9.45-13.00, w ciągu miesiąca: od 14.10.2016 do 4.11.2016)
 • dr Dobrochna Kałwa – Historia mówiona w warsztacie badawczym (konw., 30h) – pon. 15.00 (6 miejsc dla judaistów)
 • dr hab. Michał Leśniewski – Palestyna w pierwszej połowie XX w. (konw., 30h) – wt. 9.45
 • dr Alina Molisak – Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. (wykład, 30h) – śr. 13.15
 • dr Monika Polit – Społeczność żydowska w kronikach i dokumentach filmowych (konw., 30h) – terminy niestandardowe (pt. 11.30-14.45, od 18.11.2016), część zajęć będzie odbywać się w IPN

semestr letni

 • Nili Amit – Kultura współczesnego Izraela (konw., 30h), śr. 16.45
 • dr hab. Piotr Laskowski – Żydzi a rewolucja (konw., 30h), pon. 11.30
 • dr Alina Molisak – Żydowski Berlin i żydowska Warszawa (konw. 30h), śr. 13.15
 • dr Michał Trębacz – Prasa żydowska w Polsce w okresie międzywojennym (konw., 30h), śr. 11.30

Zajęcia poza IH

W trakcie studiów licencjackich studenci judaistyki – podobnie jak i innych kierunków na UW – zobowiązani są do zaliczenia części zajęć poza swoją jednostką macierzystą, w tym przypadku poza Instytutem Historycznym. Ich wymiar wyrażony jest liczbą punktów ECTS.

Mogą to być zajęcia kodowane jako ogólnouniwersyteckie (OGUN) albo inne zajęcia, na które studenci judaistyki będą przyjmowani na mocy umów między jednostkami lub za zgodą poszczególnych prowadzących.

Studenci mogą wybrać dowolne zajęcia z oferty uniwersyteckiej, również te niezwiązane z tematyką żydowską. Staramy się jednak wskazywać te zajęcia, które mogą być szczególnie wartościowe dla studiów judaistycznych.

Zajęcia poza IH rekomendowane studentom judaistyki w roku akademickim 2016/17

semestr zimowy

 • prof. Daniel Grinberg – Żydzi w kulturze popularnej (XIX-pocz. XX w.), wykład, 30h, 2 ECTS, pon. 9.45 (Zajęcia te są oferowane w IH, ale ponieważ prowadzący nie jest pracownikiem UW, to Dziekan wyraził zgodę, aby studenci judaistyki zaliczali je jako OGUN)
 • dr Justyna Kowalska-Leder (IKP), Polska pamięć o Zagładzie, konwersatorium 30h, 3 ECTS, wt. 16.45 (4 miejsca zarezerwowane są dla judaistów)

semestr letni

 • prof. Magdalena Zowczak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) – Biblia ludowa (wykład, 30h) – pon. 13.15
 • dr Renata Piątkowska – Sztuka i kultura wizualna Żydów w XIX-XX w. (wykład, 30h, 2 ECTS); pon. 9.45 (Zajęcia te są oferowane w IH, ale ponieważ prowadząca nie jest pracownikiem UW, to Dziekan wyraził zgodę, aby studenci judaistyki zaliczali je jako OGUN)

Praca roczna

Na drugim roku studiów studenci są zobowiązani do napisania pracy rocznej. Praca musi być efektem samodzielnej analizy tekstu źródłowego (historycznego, literackiego, ikonograficznego itp.) i ma mieć charakter badawczy. Pisanie pracy rocznej uczy zbierania, porządkowania i analizowania materiału, a następnie planowania, komponowania i pisania pracy naukowej. Przygotowują do tego zajęcia na pierwszym roku studiów: Wprowadzenie do studiów żydowskich i Wstęp do pisania prac uniwersyteckich.

Studenci zobowiązani są zapisać się na pracę roczną u wybranego opiekuna. Powinien to być pracownik IH, który prowadzi zajęcia na studiach judaistycznych lub którego badania związane są z historią i kulturą żydowską. Temat pracy powinien być z zakresu judaistyki.

Przygotowanie pracy odbywa się w trakcie indywidualnych konsultacji studenta z opiekunem pracy. W ich trakcie omawiany i ustalany jest temat i zakres pracy, baza źródłowa i literatura przedmiotu oraz konspekt pracy. Objętość pracy rocznej zależy oczywiście od tematu i nie sposób podać jej optymalnej wielkości, jednak większość dobrych prac rocznych ma od 10 do 20 stron. Praca powinna być zaopatrzona w przypisy (sporządzone zgodnie z regułami zapisu bibliograficznego) oraz bibliografię, rozdzielającą źródła i opracowania.

W IH obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace pisemne, a więc także prace roczne, sprawdzane są w systemie plagiat.pl, który pomaga opiekunowi pracy w ocenie jej samodzielności i oryginalności.

Procedura sprawdzania oryginalności prac rocznych, zaliczeniowych i seminaryjnych.

Objazdy naukowe

Objazd naukowy dla studentów drugiego roku studiów trwa 5 dni. Jego celem jest nauczenie się „odczytywania” krajobrazu, dostrzegania zmian dokonanych przez człowieka (drogi, obwarowania, kształtowanie zieleni), interpretowania zabytków architektury i symboliki przedstawień ikonograficznych, rozpoznawania stylów architektonicznych i zdobniczych. Na trasie objazdu znajdują się oczywiście synagogi i cmentarze żydowskie, ale także zwracamy uwagę na miejsce osiedli żydowskich w nieżydowskim otoczeniu (mieście, majątku magnackim czy szlacheckim). Aby lepiej zrozumieć wielokulturowość ośrodków, w których zamieszkiwali Żydzi, zwiedzamy także kościoły, cerkwie, meczety, dwory, pałace itp.

Staramy się, żeby na trasie objazdu znalazły się zabytki mniej znane, położone w mało uczęszczanych rejonach, z dala od szlaków turystycznych.

Objazd zakończony jest zaliczeniem, podczas którego studenci samodzielnie omawiają i interpretują zabytki kultury materialnej.

W roku akademickim 2016/17 planowany jest objazd 2 roku po Białorusi południowej i środkowej.

Objazdy 2 roku w poprzednich latach:

2015/16 – Białoruś zachodnia i środkowa

Objazd: Białoruś zachodnia i środkowa (14-19.05.2016)

Na trasie znalazły się następujące miejscowości: Grodno, Indura, Brzostowica, Porozów, Różana, Roś, Murowanka, Możejków Mały, Lida, Iwie, Wołożyn, Iwieniec, Dzierżynowo, Nowogródek, Mir, Nieśwież, Kleck, Słonim.

Objazd naukowy na 3 roku

Na trzecim roku studiów objazd trwa 4 dni i jego zamierzeniem jest pokazanie na podstawie zabytków kultury materialnej procesów istotnych dla XIX i XX wieku. Mogą to być zarówno nowe prądy w sztuce, jak i zjawiska społeczne. Szczególny rodzaj zabytków materialnych stanowią upamiętnienia historii Żydów, zwłaszcza dotyczące Zagłady.

Objazd ten ma charakter bardziej monograficzny, może być poświęcony jednemu miastu czy regionowi, jednemu procesowi w dziejach Żydów czy jednemu zjawisku w kulturze żydowskiej.

Formuła objazdu 3 roku zakłada aktywne uczestniczenie w nim studentów: studenci przygotowują się przed wyjazdem, a podczas objazdu wygłaszają krótkie referaty i omawiają zwiedzane obiekty.

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów licencjackich studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 30 godzin. Zalecane jest, aby praktyki odbywali studenci bardziej zaawansowani, będący przynajmniej w połowie drugiego roku studiów.

Celem praktyk jest ułatwienie absolwentom wchodzenia na rynek pracy dzięki zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego, sprawdzeniu swojej wiedzy w praktycznym działaniu, poznaniu warunków pracy w różnego rodzaju środowiskach oraz ocenie możliwości realizacji własnych planów zawodowych.

Każdy student indywidualnie wybiera miejsce i termin swoich praktyk. Wybór uzgadnia z opiekunem praktyk, który pośredniczy przy wszelkich koniecznych formalnościach.

Miejscem odbywania praktyk mogą być instytucje, których działania związane są z tematyką żydowską, takie jak np. instytuty naukowe, archiwa, muzea, ośrodki kultury, wydawnictwa, redakcje, placówki oświatowe, gminy żydowskie, fundacje i organizacje pozarządowe.

Rekomendowane instytucje w Warszawie:

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Muzeum Warszawy (szczególnie oddziały: Korczakianum oraz Muzeum Warszawskiej Pragi)
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Centrum Kultury Jidysz
 • Fundacja Rodziny Nissenbaumów
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Opiekunką praktyk zawodowych jest mgr Regina Gromacka (e-mail: reginagromacka5@gmail.com).

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie przygotowuje do napisania pracy licencjackiej, jego celem jest dostarczenie inspiracji do wybrania „swojego” obszaru badań i tematu pracy. Podczas zajęć analizowane są teksty pokazujące dawne i współczesne nurty w badaniach nad historią i kulturą żydowską, różne metodologie i warsztaty badawcze. Trzy razy w semestrze studenci seminarium licencjackiego i seminariów magisterskich zbierają się na seminarium Centrum im. Anielewicza, na którym zapraszani goście prezentują swoje badania i świeżo wydane książki.

Termin seminarium licencjackiego: poniedziałek, 16.45-18.15

Studenci uczęszczający na seminarium licencjackie nie są zobowiązani do pisania pracy licencjackiej u osoby prowadzącej seminarium. Mogą wybrać promotora spośród wszystkich pracowników IH prowadzących zajęcia na studiach „Historia i kultura Żydów” i posiadających co najmniej stopień doktora. Praca powstaje w toku indywidualnych konsultacji studenta z promotorem.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest przedstawienie konspektu i bibliografii pracy licencjackiej, zatwierdzonych przez promotora. Natomiast zaliczenie drugiego semestru następuje po zatwierdzeniu pracy przez promotora w systemie APD.

W IH obowiązują procedury antyplagiatowe. Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) sprawdzane są w systemie plagiat.pl, który pomaga promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej pracy.

Procedura sprawdzania oryginalności prac dyplomowych w systemie plagiat.pl

Zasady studiowania na UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasady pisania prac licencjackich w Instytucie Historycznym UW obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Zasady pisania prac magisterskich w Instytucie Historycznym UW, obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Regulamin Studiów na UW.

Wykaz opłat wnoszonych przez studentów Instytutu Historycznego.

Ogłoszenia

17 września 18

Początek zajęć w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Historycznego UW, zajęcia dydaktyczne w IH UW zaczynają się…

19 lipca 18

II tura rejestracji na kierunku Historia i kultura Żydów – wyniki jeszcze w lipcu!

Uwaga! Ruszyła właśnie II tura rejestracji na studia licencjackie na kierunku Historia i kultura…

Archiwum